Przetargi.pl
USŁUGI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ POLEGAJĄCEJ NA SKIEROWANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8569745 , fax. 022 5417270
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Mokotów
  ul. Madalińskiego 13 13
  02-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8569745, fax. 022 5417270
  REGON: 00098582300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmokotow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ POLEGAJĄCEJ NA SKIEROWANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  USŁUGI AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ POLEGAJĄCEJ NA SKIEROWANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH 1.polegające na świadczeniu usługi przez Wykonawcę Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na skierowaniu Pracowników Tymczasowych tj. Personelu sprzątającego obiekty, Personelu porządkującego przyległy teren zewnętrzny oraz Personelu obsługi szatni do pracy na rzecz SZPZLO Warszawa Mokotów w Warszawie w okresie 6 lub 12 miesięcy.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 796000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu każdy z Wykonawców jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 18 000,00 PLN. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.02.2015 r. do godz. 10.00 2. Wadium może być wniesione w: ­ pieniądzu na rachunek Zamawiającego: ­ poręczeniach bankowych, ­ gwarancjach bankowych, ­ gwarancjach ubezpieczeniowych, ­ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie wykluczony z dalszego postępowania. 3. Wadium wpłacane w pieniądzu można wnieść na konto Zamawiającego w BGK I Oddział Warszawa konto nr 55 1130 1017 0020 0773 1220 0008 - przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. ­ Oryginał dokumentu potwierdzającego wpłatę lub kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do oferty. ­ Wadium wnoszone w postaci gwarancji bankowej, lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku Wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Zwrot wadium Zamawiający dokonuje zwrotu wadium niezwłocznie, gdy zaistnieje jedna z następujących okoliczności (art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych) : ­ Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ­ Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, ­ Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, ­ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość osób oddelegowanych do sprzątania wewnątrz przychodni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmokotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach