Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy: ZP-2/LOG/2015

Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-007 Warszawa 60, ul. W. Oczki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 684 11 19, 684 15 87 , fax. 022 6841203
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego
  ul. W. Oczki 1 1
  02-007 Warszawa 60, woj. mazowieckie
  tel. 022 684 11 19, 684 15 87, fax. 022 6841203
  REGON: 14161012000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 022 6841587
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, oznaczenie sprawy: ZP-2/LOG/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, w następujących ilościach: tonery - 82 szt. głowice drukujące - 2 szt. wkłady drukujące - 29 szt bębny - 6 szt. pojemniki na zużyte tonery - 1 szt. taśma - 1 szt. 2) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe - oryginalne lub równoważne, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, muszą być kompatybilne ze sprzętem w którym mają być użytkowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca pod rygorem wykluczenia wniesie wadium w wysokości 12.000,00 zł. (słownie złotych: dwanaście tysięcy i 00/100). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (przelew bankowy), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP o/W-wa 75 1010 1010 0054 5413 9120 0000 z zaznaczeniem wadium do sprawy - ZP-2/Log/2015; 4) Poświadczoną przez Wykonawcę, za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty; 5) Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina jak w rozdziale XV pkt. 1). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego przy ul. Oczki 1 w Warszawie, budynek nr 1 (w godzinach: 11:00-14:00 od poniedziałku do piątku). 7) Do oferty Wykonawca załącza kopię dokumentu wadialnego, o którym mowa w pkt. 6) lub kopię potwierdzenia dokonania przelewu. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 8) Gwarancja lub poręczenie, o którym mowa w pkt. 6, musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie musi zawierać następujące elementy: a) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), b) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), c) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, d) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, w tym Zamawiający nie zaakceptuje gwarancji lub poręczenia zawierającego m. in. zastrzeżenie, że wezwanie do zapłaty musi zostać złożone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta umowy, który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta. Gwarant może weryfikować podpisy Beneficjenta w jego banku ale we własnym zakresie. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 9) Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie i wymaganym terminie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego ofertę uzna się za odrzuconą (art. 24 ust. 4). 10) Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 11) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rodzaj materiaów eksploatacyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.skw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach