Przetargi.pl
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ NA: ZMIANĘ LOKALIZACJI BUDOWY DWÓCH BOISK UNIWERSALNYCH ZADASZONYCH HALAMI SPORTOWYMI TYPU NAMIOTOWEGO

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6837865 , fax. 022 6837977
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6837865, fax. 022 6837977
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ NA: ZMIANĘ LOKALIZACJI BUDOWY DWÓCH BOISK UNIWERSALNYCH ZADASZONYCH HALAMI SPORTOWYMI TYPU NAMIOTOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamiennych opracowań projektowych w związku ze zmianą lokalizacji zespołu zadaszonych boisk uniwersalnych wraz z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę dla: Sporządzenia dokumentacji zamiennej na: Zmianę lokalizacji budowy dwóch boisk uniwersalnych zadaszonych halami sportowymi typu namiotowego W zakres zamówienia wchodzi:. - wykonanie zamiennego Projektu Zagospodarowania Terenu Inwestycji - przeprojektowanie budynków szatni i sanitariatów polegające na dostosowaniu do obsługi toru przeszkód i zespołu boisk wielofunkcyjnych oraz zmiana technologii wykonania z budynków kontenerowych na murowane. - weryfikacja zaprojektowanego sposobu ogrzewania obiektu i ewentualna zmiana ogrzewania projektowanego zespołu boisk uniwersalnych z olejowego na inne o niższych kosztach eksploatacyjnych, na przykład zasilanie z miejskiej sieci centralnego ogrzewania funkcjonującej na tym terenie. - przeanalizowanie projektów branżowych i dostosowanie przyłączy i innych elementów do zmiany lokalizacji obiektu - dostosowanie odwodnienia boisk do nowej lokalizacji; - dostosowanie oświetlenia boisk do nowej lokalizacji; - wykonanie czynności przed odpowiednimi organami administracyjnymi dla uzyskania zmiany pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu zamiennego. Czynności jakie zobowiązany jest spełnić Wykonawca - w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie opisane są w zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy 2.2. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania, zostanie zorganizowana wizja lokalna. Termin wizji ustala się na dzień 24.02.2015r. o godz. 11:00 Zbiórka zainteresowanych wykonawców odbędzie się przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT). Zamawiającego będzie reprezentował Pan Zbigniew KRUPA, tel. 22 683 92 60. Zainteresowany wykonawca zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres: szp@wat.edu.pl lub faxem do Sekcji Zamówień Publicznych WAT na nr 683 97 23 wykaz osób (imię, nazwisko, nazwa wykonawcy, nr telefonu kontaktowego lub adres e-mail), które mają wziąć udział w wizji, najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem wizji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 27.02.2015r. do godz. 09:00. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. 2) W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem Wadium na SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ - BOISKA b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. 3) W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. 4) Zwrot, zatrzymanie wadium następuje na podstawie art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji (ilość dni)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach