Przetargi.pl
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA BADAWCZEGO TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH - WML

Wojskowa Akademia Techniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6837865 , fax. 022 6837977
 • Data zamieszczenia: 2014-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna
  ul. Kaliskiego 2 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6837865, fax. 022 6837977
  REGON: 01212290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA BADAWCZEGO TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH - WML
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu opracowań projektowo - kosztorysowych wchodzących w skład projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla: Sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku zaplecza badawczego trwałości zmęczeniowej statków powietrznych - WML W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie Projektu budowlanego (PB) w oparciu o posiadany przez Inwestora Projekt koncepcyjny oraz uzyskanie pozwolenia na budowę - wykonanie Projektu wykonawczego (PW) wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych, obejmującej wszystkie potrzebne opracowania projektowe architektoniczno budowlane, oraz pozostałych branż i specjalności, gwarantujące prawidłowe odczytanie rozstrzygnięć projektowych na etapie prowadzenia robót budowlanych - sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 09.12.2014r. do godz. 09:00. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: 1) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem: Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku zaplecza badawczego trwałości zmęczeniowej statków powietrznych - WML; 2) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji (ilość dni)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach