Przetargi.pl
Remont kapitalny podłóg sal, malowanie sanitariatów, korytarza parteru i klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, ul. Katowicka 24. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające.

Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 22 60 169, 22 62 054 , fax. 0-32 22 60 169
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
  ul. Karola Miarki 9 9
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 0-32 22 60 169, 22 62 054, fax. 0-32 22 60 169
  REGON: 27157086500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kapitalny podłóg sal, malowanie sanitariatów, korytarza parteru i klatki schodowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mikołowie, ul. Katowicka 24. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi wadium w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego: Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 05 8436 0003 0000 0000 0332 0034 lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pózn. zm.). 3. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie ZSiPM. 4. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, przy zaistnieniu warunków analogicznych do wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1332
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach