Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach

Urząd Gminy Wilamowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 845 74 12 , fax. (033) 845 74 11
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wilamowice
  ul. Rynek 1 1
  43-330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. (033) 845 74 12, fax. (033) 845 74 11
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilamowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze w budynku OSP na Klub Dziecięcy KAROL wraz z zagospodarowaniem terenu (placem zabaw, utwardzeniem działki, zadaszeniem wejścia) oraz wyposażeniem powstałych pomieszczeń. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1992/2 w Pisarzowicach przy ul. św. Floriana 24. W ramach zadania powstaną następujące pomieszczenia: wiatrołap i komunikacja, szatnia, sala zabaw, pomieszczenie sanitarne dla pracowników, pomieszczenie sanitarne dla dzieci, pomieszczenie mycia i przechowywania nocników dla dzieci, kuchnia, magazyn termosów, szafa porządkowa. Architektura budynku nie ulegnie zmianie, doprojektowano jedynie zadaszenie wejścia od strony południowej. Przewiduje się również wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz utwardzenie terenu. Ponadto w ramach zadania zaplanowano także dostawę i montaż umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Klubu oraz dostawę pomocy dydaktycznych. Szczegółowy zakres prac budowlanych opisują: Dokumentacja Projektowa (projekt budowlano - wykonawczy, przedmiary robót) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załączniki do SIWZ. Szczegółowy zakres umeblowania, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych opisuje załącznik do SIWZ - Specyfikacja wyposażenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj.: nie później niż do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 8:30 do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wilamowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach