Przetargi.pl
Remont i przebudowa budynku gospodarczego leśniczówki na działce położonej w Bukownie przy ul. Sosnowej 2 i oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1052

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Łukasińskiego 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6430445 , fax. 032 6430445 w. 31
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz
  ul. Łukasińskiego 3 3
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 032 6430445, fax. 032 6430445 w. 31
  REGON: 27253627300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/olkusz/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zarządzający mieniem Skarbu Państwa bez osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa budynku gospodarczego leśniczówki na działce położonej w Bukownie przy ul. Sosnowej 2 i oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1052
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i przebudowa budynku gospodarczego - powierzchnia zabudowy 126,63 m? - powierzchnia użytkowa 105,73 m? - kubatura - 640,00 m? Wymiana pokrycia dachowego, malowanie elewacji, wymiana stolarki, remont instalacji elektrycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r Nr 42 poz. 275) Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 06.10.2009 r. do godz. 9.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia). Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach wyszczególnionych w art. 89 ust. 1 Ustawy PZP.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedstawić w ofercie następujące dokumenty: a) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 b) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o kalkulację szczegółową na podstawie dołączonej do SWIZ dokumentacji projektowej (przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu budowlanego) c) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 d) Wykaz podwykonawców, jeżeli Wykonawca decyduje się na realizacje części zamówienia przez podwykonawców wraz z wyszczególnieniem prac, które zamierza im powierzyć do wykonania - załącznik nr 3 e) Dowód wniesienia wadium f) Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku podmiotów zbiorowych aktualną informację z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. i) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; j) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 100 000 zł. k) Kserokopię oświadczeń budowlanych osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy oraz aktualnego zaświadczenia stwierdzającego członkostwo tej osobie w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego. l) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 m) Wykaz wykonanych (tj. rozpoczętych i zakończonych) robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających lub protokół odbioru końcowego wykonanych robót). Dla uznania ważności oferty należy wykazać wykonanie minimum dwóch oddzielnych robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy budynków gospodarczych, mieszkalnych lub użyteczności publicznej, przy czym wartość co najmniej jednej z tych robót nie może być mniejsza niż 150 000 zł. netto.- załącznik nr 5 n) Podpisany projekt umowy - załącznik nr 6 o) Zaparafowany wzór karty gwarancyjnej - załącznik nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lasy.katowice.gov.pl/web/olkusz/przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach