Przetargi.pl
Wynajem karetki w celu zrealizowania usług w zakresie transportu intensywnego nadzoru.

Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza ogłasza przetarg

 • Adres: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 25 78 291 , fax. 012 25 78 292, 2578229
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza
  ul. Prądnicka 35-37 35-37
  31-202 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 25 78 291, fax. 012 25 78 292, 2578229
  REGON: 35720766400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narutowicz.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem karetki w celu zrealizowania usług w zakresie transportu intensywnego nadzoru.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wg zał. nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141220
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca spełni warunek, jeżeli z dokumentów będzie wynikało, że wykonawca może prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Natomiast jeżeli nie będzie posiadał takiego uprawnienia - nie spełni warunku. 2 Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli z dokumentów będzie wynikało, że w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania, lub w okresie działalności - jeżeli jest krótszy niż 3 lata- należycie wykonał co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych do szpitali. Natomiast nie spełni warunku jeżeli będzie wynikało z dokumentów, że dostaw było mniej lub były wykonane nienależycie. 3 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 5 Termin płatności nie krótszy niż 30 dni. Oferta wykonawcy, który zaoferuje w swojej ofercie termin krótszy niż 30 dni zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako nieodpowiadająca treści specyfikacji. (warunek przedmiotowy). 6 Stałość cen przez okres trwania umowy. Oferta wykonawcy, który zaoferuje w swojej ofercie okres stałości cen krótszy niż przez okres trwania umowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako nieodpowiadająca treści specyfikacji. (warunek przedmiotowy). 7 Oświadczenie o spełnianiu wymagań sanitarnych i technicznych, jakie muszą spełniać specjalistyczne środki transportu sanitarnego ludzi (z opisem sprzętu oraz aktualne atesty sprzętu) 8 Oświadczenie o ubezpieczeniu pojazdów i sprzętu, ważne przeglądy techniczne - dotyczy sprzętów i samochodów przeznaczonych do wykonywania usługi 9 Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2 Wykaz wykonanych usług. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (min. 2). 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Arkusz cenowy zał. nr 2 do specyfikacji - wypełniony i podpisany. 4 Formularz ofertowy. Formularz ofertowy jako wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do specyfikacji. 5 Oświadczenie z art. 22 i 24. zał. nr 4 - podpisany i wypełniony. 6 Oświadczenie o spełnianiu wymagań sanitarnych i technicznych, jakie muszą spełniać specjalistyczne środki transportu sanitarnego ludzi (z opisem sprzętu oraz aktualne atesty sprzętu) 7 Oświadczenie o ubezpieczeniu pojazdów i sprzętu, ważne przeglądy techniczne - dotyczy sprzętów i samochodów przeznaczonych do wykonywania usługi 8 Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.narutowicz.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach