Przetargi.pl
Dostawa 10 zestawów komputerowych zgodnie z załączonym do siwz opisem technicznym.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2730322 , fax. 012 2721855
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 2 2
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 012 2730322, fax. 012 2721855
  REGON: 00030057000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 10 zestawów komputerowych zgodnie z załączonym do siwz opisem technicznym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 10 zestawów komputerowych zgodnie z załączonym do siwz opisem technicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu zamówienia i ich ocena: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki ubiegania się o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych: 4.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek uważa się za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że wykonał przynajmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości przynajmniej 20 000 brutto każda. 4.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.). 4.5. Oferują przedmiot zamówienia zgodny z minimalnymi wymaganiami zamawiającego. Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca zaoferuje urządzenia o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wynikające z charakteryzujących urządzenia opisane przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty, które zostały określone w niniejszej specyfikacji. Ocena spełniania warunków nastąpi wg kryterium: spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczących przedmiotu zamówienia, które należy załączyć do oferty: 5.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty; Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego lub inny dokument (jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres firmy, potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i że profil działania wykonawcy odpowiada profilowi zamówienia objętego postępowaniem. Zaświadczenie powinno jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu wykonawcy (należyta reprezentacja) i być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku: a.) Podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z rejestru sądowego. b.) Osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. c.) Podmiotów działających wspólnie - umowa regulująca ich współpracę zawierającą oznaczenie: - stron umowy ze wskazaniem lidera - celu gospodarczego, dla którego została zawarta - czasu trwania umowy - sposobu prowadzenia spraw - zasad reprezentacji - zakresu działania poszczególnych stron - sposobu ustania współpracy podmiotów - solidarnej odpowiedzialności stron umowy w przypadku podmiotów działających wspólnie dokumenty wymienione w pkt 5 siwz należy załączyć dla każdego z podmiotów z osobna co nie dotyczy: zezwoleń, koncesji, potwierdzania doświadczenia, potwierdzenia zdolności finansowej, wykazu sprzętu i kadry pracowniczej. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą składają dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, - nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono ich upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p.pkt. 5.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 5.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty; Wykaz np. w formie tabeli zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji wzorem, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem (przynajmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego) i wartością (nie mniej niż 20 000 zł. brutto każda) dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 5.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty; Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne z załączonym do niniejszej specyfikacji wzorem. 5.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca winien dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty; Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne z załączonym do niniejszej specyfikacji wzorem. 5.5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania Zamawiającego Wykonawca winien dostarczyć: W przypadku złożenia oferty równoważnej, dokumenty (np. informacje techniczne producenta) wykazujące, że parametry oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie spełniają minimalne wymagania charakteryzujące przedmiot zamówienia opisany przez zamawiającego. Dla formalnej poprawności oferta musi także zawierać formularz ofertowy sporządzony wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru, dowód wniesienia wadium jeśli jest wymagane. W przypadku gdy osoby podpisujące ofertę i załączniki nie figurują w dokumentach rejestrowych wymienionych w p.pkt 5.1 niniejszej specyfikacji wymagane jest Pełnomocnictwo (sporządza Wykonawca). Dokumenty, o których mowa w pkt 5 mogą zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Termin ważności zaświadczeń i informacji, których żąda zamawiający musi obejmować termin otwarcia ofert oraz muszą być one wydane po ostatnio dokonywanych w nich zmianach. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne. Zgodnie z przepisami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: spzoz.myslenice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach