Przetargi.pl
Malowanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Gdowie wraz z ociepleniem poddasza

Zespół Szkół w Gdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-420 Gdów,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4514458 , fax. 012 2514061
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Gdowie
  32-420 Gdów, woj. małopolskie
  tel. 012 4514458, fax. 012 2514061
  REGON: 00023113600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsgdow.internetdsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Gdowie wraz z ociepleniem poddasza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac budowlanych polegających na konserwacji bieżącej elewacji budynku Zespołu Szkół w Gdowie pod nr 405 wraz ocieplaniem poddasza. 1.Zakres robót obejmuje miedzy innymi: a.przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, b.ocieplenie ścian budynku płytami styropianu gr.3cm - tynk mozaikowy na cokole budynku, c.ocieplenie ścian budynku płytami styropianu gr.10cm - wykonanie elewacji termicznej poddasza, d.wykonanie doklejenia styropianem gzymsów, e.zagruntowanie ścian farbą gruntującą pod farbę elewacyjną, f.malowanie ścian zewnętrznych, g.roboty remontowe ogólnobudowlane. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: a.dokumentacji projektowej Przebudowa dachu wraz z adaptacją na pomieszczenia dydaktyczne. Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół w Gdowie. Opracowanie: Krakowskie Biuro Projektów-Spółka z o.o., ul. Semperitowców 13, 31-540 Kraków, rok: 12.2004 - załącznik F do SIWZ (tylko w odniesieniu do ocieplenia ścian budynku w części objętej przebudową), b.przedmiarze Elewacja budynku szkoły z malowaniem elewacji, - załącznik G do SIWZ, c.Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik H do SIWZ. (tylko w odniesieniu do robót objętych niniejszym zamówieniem). 3.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z warunkami wynikającymi z: a.decyzji nr 221/2005 z dnia 04.04.2005 r., znak: GGN.7351/G-84/05 wydanej przez Starostę Wielickiego - stanowiącej załącznik I do SIWZ, zmienionej decyzją nr 10/2008 z dnia 28.05.2008 r., znak: BGN.7351/ZD/G-54/2008 o zmianie decyzji Starosty Wielickiego z dnia 04.04.2005 r., znak: GGN.7351/G-84/05 o pozwoleniu na przebudowę budynku szkoły na działce nr 811 w Gdowie - stanowiącej załącznik J do SIWZ, b.zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - konserwacja bieżąca budynku szkoły, przewiązki i sali gimnastycznej - stanowiącego załącznik K do SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie roboty muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentami określonymi w pkt. 3.1 i 3.2 SIWZ oraz zasadami sztuki budowlanej. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza ujecie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, innych niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów zawierających parametry tych materiałów lub urządzeń. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. 4.Wykonawca jest zobowiązany do: a.prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, b.zorganizowania placu budowy i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, c.zabezpieczenie placu budowy winno być tak przeprowadzone aby prace nie utrudniały wejścia i wyjścia użytkowników do i z nieruchomości, d.zabezpieczenia placu budowy w energię elektryczną ,wodę oraz niezbędne urządzenia sanitarne dla potrzeb budowy na koszt własny, e.wykonywania prac w ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru, przedstawicielem Zamawiającego - użytkownikiem budynku, f.prowadzenia robót w sposób możliwie, jak najmniej zakłócający korzystanie z naprawianego obiektu przez użytkowników oraz w pełnej współpracy i pomocy dla użytkowników budynku, g.uzgadniania z dyrektorem szkoły szczegółowych godzin pracy w trakcie roku szkolnego, h.prowadzenia Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,i.zgłoszenie robót do odbioru, j.zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót przez Kierownika Budowy, k.zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy podczas czynności mających na celu dokonanie odbioru robót budowlanych, l.przestrzegania przepisów bhp i ppoż., ł.zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, m.zgłaszania Zamawiającemu z 3 dniowym wyprzedzeniem wykonywania robót zanikających celem dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, n.dostawy materiałów oraz sprzątania i wywozu gruzu na bieżąco w trakcie prowadzonych prac, o.usunięcia we własnym zakresie, jako wytwórca, wszelkich odpadów pochodzących z budowy, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, p.wykonania prac porządkowych w pomieszczeniach objętych pracami budowlanymi oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu przyległego do budynku, r.wyraźnego widocznego oznaczenia odzieży roboczej pracowników realizujących roboty, s.naprawy na własny koszt ewentualnych szkód oraz wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, t.udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: c.dysponują kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kierownik budowy musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadać ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, d.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. Ocena zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty, wymienionych w pkt. 9 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: a.oświadczenie Wykonawcy, które stanowi załącznik C do SIWZ - załącznik nr 1 do oferty, b.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy- załącznik nr 2 do oferty, c.pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niż to wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej (zgodnie z art. 23 pzp dotyczy także Wykonawców występujących wspólnie- tj. konsorcjum, spółki cywilnej) - załącznik nr 3 do oferty, d.wykaz podwykonawców przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania robót wraz z informacjami dotyczącymi kwalifikacji i zakresu wykonywanych przez nich czynności wg. załącznika D do SIWZ - załącznik nr 4 do oferty, e.wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg. załącznika E do SIWZ - załącznik nr 5 do oferty, f.dokumenty, stwierdzające, że osoby, wykazane w załączniku nr 5 do oferty, posiadają wymagane uprawnienia tj.: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - załącznik nr 6 do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsgdow.internetdsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach