Przetargi.pl
Remont istniejącego boiska sportowego LKS Wolanka w Woli Filipowskiej

Urząd Miejski w Krzeszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-065 Krzeszowice, ul. Ogrodowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2520855 , fax. 012 2520802
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach
  ul. Ogrodowa 1 1
  32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 2520855, fax. 012 2520802
  REGON: 00052690800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont istniejącego boiska sportowego LKS Wolanka w Woli Filipowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane w zakresie remontu istniejącego boiska sportowego LKS Wolanka w Woli Filipowskiej, obejmującego swym zakresem: - remont płyty boiska (wymianę istniejącej nawierzchni trawiastej na nowa darniową nawierzchnię wysiewaną) -uporządkowanie spraw odwodnieniowych (remont/wymianę istniejących urządzeń) -remont piłkochwytów -remont ogrodzenia -konserwację istniejących trybun i wymianę uszkodzonych na nowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 U.P.z.p 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. - dysponowanie osobą gotową do podjęcia obowiązków kierownika budowy, posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane i będącą członkiem Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. 3. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. II. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia III. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie (z wyłączeniem pkt 1., który musi spełniać każdy z osobna) spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być zabezpieczone odpowiednią opłatą skarbową).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich ) 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót. Roboty przedstawione w wykazie muszą spełniać warunek postawiony w pkt. 9.1.2.niniejszej SIWZ. 6. Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Architektów lub Izby Inżynierów i Budownictwa, oraz posiadanie przez te osoby odpowiednich uprawnień wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa/Architektów, 7. Polisę ubezpieczeniową lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. 8. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 10. Parafowany przez wykonawcę wzór umowy stanowiący Część II do niniejszej SIWZ 11. Uproszczony kosztorys ofertowy, Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.2.1. oraz 9.2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzeszowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach