Przetargi.pl
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Tuchów - Zborowice - Gorlice - Konieczna odcinek w Ropnicy Górnej 260 km 3+491 ÷ 4+ 317

Urząd Gminy Sękowa ogłasza przetarg

 • Adres: 38-307 Sękowa, Sękowa 252
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3518016 w. 29 , fax. 018 3540310
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sękowa
  Sękowa 252 252
  38-307 Sękowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3518016 w. 29, fax. 018 3540310
  REGON: 00055114800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Tuchów - Zborowice - Gorlice - Konieczna odcinek w Ropnicy Górnej 260 km 3+491 ÷ 4+ 317
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot i zakres robót budowlanych : Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna - odcinek w Ropnicy Górnej 260 km 3+491 ÷ 4+ 317 wraz z zatoką autobusową Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w przedmiarze robót załączonym do specyfikacji stanowiącym załącznik , który stanowi podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wspólny słownik Zamówień (CPV) : 45.233161-5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331615
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gorlice Nr 85879500052001002190950001 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Sękowa Nb 252 pok. 9 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy pod uwagę będą brane oferty: a) wykonawców wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej; b) wykonawców, którzy jako: - osoby fizyczne, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki jawne, nie posiadają wspólnika prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki partnerskie, nie posiadają partnera lub członka zarządu prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, nie posiadają komplementariusza prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - osoby prawne, nie posiadają urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazanego za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; c) wykonawców, wobec których, jako podmiotów zbiorowych, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający będzie rozpatrywał oferty wykonawców, którzy: a) w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, wykonali z należytą starannością przynajmniej dwa zamówienia, polegające na zrealizowaniu roboty budowlanej, w zakresie której realizowane były m.in. roboty polegające na budowie dróg o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. b) wykażą się dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - drogi , będących jednocześnie członkami właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.). 4. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wykonawcy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 5. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt: 1, 2, oraz 4, natomiast przy weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 3 pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 6. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające: a) komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów, b) wyłącznie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, c) oraz oferty wykonawców, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz żądane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie przetargowej następujących oświadczeń i dokumentów, jak poniżej: 1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji, 2. DOKUMENTY potwierdzające między innymi spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) w przypadku podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wymogi określa Rozdz. V pkt 3 lit. a) specyfikacji - wg załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji; e) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wymogi określa Rozdz. V pkt 3 lit. b) specyfikacji - wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji; f) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wymogi określa Rozdz. V pkt 3 lit. b) specyfikacji; tj. właściwa decyzja o nadaniu uprawnień + zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.); g) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. h) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. 3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego Rozdziału, należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę a) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a) i c) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit. b) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 lit. a) i b) oraz pkt 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 oraz pkt. 5, należy złożyć dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Sekowa/podmiotowe/Zamowienia+publ
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach