Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1732K Mucharz-Jaszczurowa w m. Jaszczurowa długości ok. 0,2 km

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8734200 , fax. 033 8232433
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8734200, fax. 033 8232433
  REGON: 07218342100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1732K Mucharz-Jaszczurowa w m. Jaszczurowa długości ok. 0,2 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem drogi powiatowej nr 1732K Mucharz-Jaszczurowa w m. Jaszczurowa długości ok. 0,2 km polegające na: - rozebraniu istniejącej nawierzchni, krawężników betonowych, ław, obrzeży , chodników z płyt, zjazdów z kostki brukowej; - wywozie gruzu z terenu rozbiórki; - wykonaniu ław betonowych pod krawężniki; - korytowaniu pod chodnik i zjazdy; - ustawieniu krawężników i obrzeży; - zagęszczeniu podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów; - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na chodniku i zjazdach; - regulacji pionowej studzienek rewizyjnych i ściekowych; - lokalnej wymianie istniejącej nawierzchni; - frezowaniu lokalnych nierówności; - wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą min. asfaltową; - wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki min. asfaltowej - wykonywanej całą szerokością jezdni; - mechanicznym ścięciu poboczy; - uzupełnieniu poboczy z kruszywa łamanego; - oczyszczeniu rowów. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń UOPWE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 900,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią niżej określone warunki ogólne i szczegółowe. 1. Warunki ogólne: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp. 1.5. Zobowiązują się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem, z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom dróg oraz zachowaniem przepisów bhp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej, w pkt 1.1 oraz 1.4, musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oryginału umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 2. Warunki szczegółowe: 2.1. Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał - zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w formie załączonego do oferty oświadczenia - wykazu z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości, potwierdzonego stosownym dokumentem uprzedniego zleceniodawcy o należytym wykonaniu zamówienia. 2.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca winien wykazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów udostępniających osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające wymagane uprawnienia w szczególności kierownik budowy (osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi). Do oferty należy dołączyć oświadczenie-informację o osobie przewidywanej na powyższe stanowisko wraz z aktualną kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień właściwych dla funkcji, którą ma pełnić oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 2.3. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom zawartym w przekazanych Wykonawcom Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Posiadać atesty, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów. 2.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności poprzez posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (tj. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument). 2.5. Gwarancja - Wykonawca musi zaoferować minimum 36 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. 2.6. Podwykonawstwo - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca winien wskazać w ofercie przewidywany do powierzenia podwykonawcom zakres i wartość prac. W przypadku nie załączenia przez Wykonawcę w/w załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości przedmiot zamówienia siłami własnymi. Warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia opisane zostały we wzorze umowy. 2.7. Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia w Kosztorysie ofertowym - na podstawie, otrzymanego przedmiaru robót, wymagań SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przekroi oraz ewentualnych oględzin w terenie. W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z dokumentów wymienionych wyżej, to ten koszt nie ujęcia, a konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia obciąży Wykonawcę. 2.8. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w SIWZ terminie. 2.9. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz jej załącznikach. 2.10. Wykonawca winien wypełnić oraz podpisać wszystkie formularze i załączniki stanowiące treść oferty lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, podpisać wzór umowy oraz dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wynikające z SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dotyczy to każdego z uczestników. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dotyczy to każdego z uczestników. 3. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Wypełniony formularz oferty. 6.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. 7. Podpisany wzór umowy. 8. Aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9.Oświadczenie - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów udostępniających osoby. Do oferty należy dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty uprawnień dla kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 10. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał - zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w formie załączonego do oferty oświadczenia - wykazu wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 11. W przypadku gdy Wykonawca zapowiada udział podwykonawców do oferty należy dołączyć wykaz robót i wartości tych robót planowanych do powierzenia podwykonawcy. 12. Dowód wniesienia wadium. 13. Kosztorys ofertowy - opracowany wg indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych, wymagań SIWZ oraz ewentualnych oględzin w terenie. Ceny jednostkowe uwidocznione w kosztorysie winny obejmować koszty ogólne, zysk, uporządkowanie placu budowy, pomiary, ewentualne upusty, itp.): - każda pozycja kosztorysowa musi zostać wypełniona, - ceny jednostkowe, wartość kosztorysowa oraz cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, - wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z dokumentów wymienionych wyżej, to ten koszt nie ujęcia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia obciąży Wykonawcę. Wskazane w przedmiarze pozycje katalogowe nie są wiążące dla Wykonawcy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego, a wszystkie nazwy własne firm, urządzeń systemów i innych znaków towarowych mają wyłącznie charakter informacyjny i należy w odniesieniu do nich stosować wyrażenie lub równoważne. Suma poszczególnych pozycji w Kosztorysie ofertowym będzie stanowiła wartość przedmiotu zamówienia zadania, a powiększona o należny podatek VAT da cenę zadania. Wartość z kosztorysu ofertowego winna odpowiadać wartości w formularzu ofertowym. 14. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument o którym mowa w pkt a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument wymieniony w pkt b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 16. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14 i 15 muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski (w przypadku innej formy niż oryginał poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). 17. Dostarczane dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictw oraz wynikających z załączników 1-6 do SIWZ) mogą zostać złożone w formie kopii pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginałów w przypadku gdy kopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwość co do ich prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach