Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kamionka Wielka w sezonie zimowym 2009/2010

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 33-334 Kamionka Wielka, Kamionka Wielka 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4456017 , fax. 018 4456017 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Kamionka Wielka 5 5
  33-334 Kamionka Wielka, woj. małopolskie
  tel. 018 4456017, fax. 018 4456017 w. 44
  REGON: 00054042300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamionka.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kamionka Wielka w sezonie zimowym 2009/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  w sołectwie Jamnica : a) Góry Jamnickie - dł. 3,0 km, b) Nad Kamionką - dł. 0,35 km, c) Pod Kunów - dł. 0,25 km, d) Od szkoły do toru koło Błajka - dł. 0,25 km, e) Od szkoły do tartaku - dł. 0,15 km. w sołectwie Mystków : a) Mystków - Wola Wyżna - dł.3,5 km , b) Wola Niżna -dł.3,0 km, w sołectwie Kamionka Mała Od mostu do mostu - dł. 3,0 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.07.223.1655) , a spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. w/w ustawy, a więc: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnio- nych w pkt. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. . W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty. Aktualność w/w dokumentów musi być potwierdzona przez organ je wydający z datą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy załączyć: wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakim i dysponuje Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W wykazie tym Wykonawca musi wykazać iż posiada minimum sprzęt: jednostka odśnieżająca + pług lemieszowy jednostronny Inne dokumenty, których złożenie jest wymagane od wszystkich wykonawców w prowadzonym postępowaniu: 1.formularz ofertowy , 2. kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. kserokopia dokumentu rejestracyjnego jednostki odśnieżającej, 4. kserokopia prawa jazdy osoby przewidzianej do obsługi jednostki odśnieżającej, 5. kserokopia aktualnego dokumentu ubezpieczenia jednostki odśnieżającej. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów. Zamawiający wzywa Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamionka.iap.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach