Przetargi.pl
Wykonanie projektu oraz wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego socjalno-komunalnego w technologii modułowo szkieletowej w ramach zadania budżetowego Zakup kontenera mieszkalnego

Wójt Gminy Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18b
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3372252 w. 32 , fax. 018 3371337
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Limanowa
  ul. M. B. Bolesnej 18b 18b
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3372252 w. 32, fax. 018 3371337
  REGON: 49050515700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.limanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu oraz wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego socjalno-komunalnego w technologii modułowo szkieletowej w ramach zadania budżetowego Zakup kontenera mieszkalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu oraz wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego socjalno-komunalnego w technologii modułowo szkieletowej o pow. użytkowej ok. 42 m2 wraz z obiektami infrastruktury technicznej na dz. Nr 240/7 obr. Koszary
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452112001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w ust. 3. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 p.z.p. B. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jednak każdy z wykonawców musi załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. A lit. a-b. Wszyscy wykonawcy muszą razem załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. A lit.c-h. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 23 p.z.p. . C. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. A. Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów, zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 u. p. z . p. b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia e) wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień budowlanych w wymaganych specjalnościach f) dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) g) wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat z zakresu podobnego do opisanego z określeniem ich wartości i zakresu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokół odbioru, referencje), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie h) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom. B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. C. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. D. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to wykonawca ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.limanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach