Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 136.981 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Urząd Gminy w Niedźwiedziu ogłasza przetarg

 • Adres: 34-735 Niedźwiedź, Niedźwiedź 233
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3312772 , fax. 018 3317057
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Niedźwiedziu
  Niedźwiedź 233 233
  34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie
  tel. 018 3312772, fax. 018 3317057
  REGON: 00055001900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niedzwiedz.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 136.981 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 136.981 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 1) kwota kredytu 136.981 złotych 2) uruchomienie kredytu w dniu 07.10.2009 roku w jednej transzy, 3) okres kredytowania 10 lat, 4) karencja w spłacie do 30.03.2010 roku, 5) spłata kapitału co kwartał: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 20 grudnia, 6) spłata I raty kapitałowej: 31.03.2010 roku, 7) spłata ostatniej raty kapitałowej 20.12.2019 roku, 8) raty kapitałowe w wysokości 3424,50 złotych, ostatnia 3425,50 złotych 9) spłata odsetek co miesiąc - dniem spłaty odsetek jest 30 dzień miesiąca, 10) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco, 11) źródło spłaty kredytu - dochody budżetu gminy, 12) przelew na konto bieżące budżetu gminy Nr 91 88080006 0020 0200 1153 0002, 13) do ustalenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 24.08.2009 roku + stała marża banku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień t. j. : posiadają wpis do właściwego rejestru oraz zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 2) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ, 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach