Przetargi.pl
Dostawa monitorów, notebooka i dysków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6282641 , fax. 012 6282072
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6282641, fax. 012 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zampub@pk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa monitorów, notebooka i dysków zewnętrznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie będzie realizowane w ramach 4 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki: 1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające ich spełnienie wymienione w niniejszej SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 do SIWZ 2 Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ 3 Kalkulację cenową zadania - Załącznik nr 4 do SIWZ 5 Specyfikację techniczną dla każdego oferowanego urządzenia objętego niniejszym zamówieniem zawierającą typ, producenta, parametry techniczne 6 Wykaz punktów serwisowych - Załącznik nr 6 do SIWZ 7 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach