Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4324450 , fax. 012 4324451
 • Data zamieszczenia: 2016-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4324450, fax. 012 4324451
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej 1.1. Część 1 - 1 szt. laptopa hybrydowego z funkcją tabletu 1.2. Część 2 - 1 szt. komputera typu AiO 1.3. Część 3 - 1 szt. komputera stacjonarnego w obudowie tower 1.4. Część 4 - 1 szt. komputera przenośnego 15,6 1.5. Część 5 - 1 szt. komputerów przenośnego 15,6 wraz ze stacją dokująca 1.6. Część 6 a) 1 szt. komputera stacjonarnego wraz z 1 szt. monitora LED 24 b) 2 szt. komputerów stacjonarnych wraz z 2 szt. monitorów LED 24 c) 1 szt. monitora LED 24 1.7. Cześć 7 - 2 szt. komputerów stacjonarnych z monitorami 1.8. Część 8 - 2 szt. komputerów przenośnych 15,6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia wadium. Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, musi wnieść wadium:w odniesieniu do części 1 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 70,00 zł (słownie siedemdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 2 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych ). w odniesieniu do części 3 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 4 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych). w odniesieniu do części 5 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 6 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). w odniesieniu do części 7 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 8 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu; b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c.gwarancjach bankowych;d. gwarancjach ubezpieczeniowych;e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.).3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego: nr IBAN: PL 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 nr SWIFT: PKO PP LPW 4. Szczegółowe zasady wnoszenia, zwrotu, zatrzymania lub ponownego wniesienia wadium określa art. 46 ustawy PZP. 5. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podpisana przez niego winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach