Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technicznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4434545 , fax. 18 4434545
 • Data zamieszczenia: 2016-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  ul. Staszica 1 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4434545, fax. 18 4434545
  REGON: 49186124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www-pwsz-ns.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technicznego zwanego dalej (sprzętem) o parametrach określonych w Arkuszu Kalkulacyjnym lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w Arkuszu Kalkulacyjnym. Uwaga w zakresie równoważności, w odniesieniu do parametru przekątna ekranu, dla monitora - przekątna ekranu, zgodna z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Arkuszu Kalkulacyjnym - w wymaganych minimalnych parametrach technicznych. 2. W skład zamówienia wchodzą: a) w zakresie części I: drukarka 3D z możliwością grawerowania b) w zakresie części II: drukarka 3D ze skanerem c) w zakresie części III: drukarka do przenośnego przyrządu do pomiaru chropowatości powierzchni d) w zakresie części IV: monitor komputerowy, dysk przenośny, powerbank e) w zakresie części V Filament do drukarki 3D PVA, Filament do drukarki 3D ABS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zp.pwsz-ns.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach