Przetargi.pl
Zakup oraz dostawa monitorów, przełączników zarządzalnych (switch), serwerów z UPS, licencji oprogramowania antywirusowego do routera oraz licencji oprogramowania do backupu na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Adres: 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 376 91 00 , fax. 12 376 91 20
 • Data zamieszczenia: 2015-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
  ul. Jasnogórska 11 11
  31-358 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 376 91 00, fax. 12 376 91 20
  REGON: 12059223000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcp.malopolska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostawa monitorów, przełączników zarządzalnych (switch), serwerów z UPS, licencji oprogramowania antywirusowego do routera oraz licencji oprogramowania do backupu na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup oraz dostawa monitorów, przełączników zarządzalnych (switch), serwerów z UPS, licencji oprogramowania antywirusowego do routera oraz licencji oprogramowania do backupu na potrzeby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Zamówienie składa się z pięciu części (część I, II, III, IV, V przedmiotu zamówienia), w skład których wchodzą następujące urządzenia i oprogramowanie: Część I: Zakup oraz dostawa monitorów- szt. 35. ; Część II: Zakup oraz dostawa przełączników zarządzalnych (switch)- szt. 4. ; Część III: Zakup oraz dostawa serwerów sieci lokalnej wraz z zasilaczem UPS: 1) serwer sieci lokalnej - szt. 2.; 2) zasilacz bezprzerywowy UPS - szt. 2. ; Część IV: Zakup oraz dostawa licencji oprogramowania antywirusowego do routera - 1 szt. licencji. ; Część V: Zakup oraz dostawa licencji oprogramowania do backupu: 1) nowe licencje na oprogramowanie do backupu - 2 szt. licencji.; 2) aktualizacja licencji na oprogramowanie do backupu - 2 szt. licencji. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków: - Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, - Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, - z budżetu województwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich części postępowania zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Ustala się wadium na poszczególne części zamówienia w wysokości: Część I - 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) ; Część II - 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100) ; Część III - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) ; Część IV - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) ; Część V - 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/mcprzedsiebiorczosci
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach