Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg

 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0048 12 6179655 , fax. 0048 12 6179653
 • Data zamieszczenia: 2015-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  ul. Przy Rondzie 5 5
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0048 12 6179655, fax. 0048 12 6179653
  REGON: 14058042800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kssip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o parametrach określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wskazane nazwy produktów posiadają jedynie charakter przykładowy, a wymagany sprzęt powinien przede wszystkim spełniać parametry techniczne wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ. 2.Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt spełnia wymagane prawem normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy, a najpóźniej wraz z realizacją dostawy. 3.Wszystkie zaoferowane Zamawiającemu systemy operacyjne muszą być dostosowane do aktualnej infrastruktury informatycznej Zamawiającego i nie mogą powodować konieczności jej przebudowania bądź powiększenia. Ponadto oferowane systemy musza być kompatybilne z systemami posiadanymi przez Zamawiającego, tak aby w pełni umożliwiały centralne zarzadzanie całą infrastrukturą za pomocą posiadanych przez Zamawiającego narzędzi. 4.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych wszystkie oferowane urządzenia biurowe: komputery, monitory oraz urządzenia do przetwarzania obrazu (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i skanery) muszą spełniać wymagania w zakresie efektywności energetycznej co najmniej równoważne ze wspólnymi specyfikacjami technicznymi Energy Star. 5.Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ, model). 6.Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być nowe, nie używane. 7.Dostawca musi zapewnić w okresie gwarancji pomoc techniczną w rozwiązywaniu pojawiających się w trakcie użytkowania problemów oraz - o ile jest to wymagane przez producenta - obowiązkowy przegląd gwarancyjny. 8.Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany wadliwego urządzenia na urządzenie wolne od wad (tego samego producenta i o parametrach zgodnych lub lepszych) po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych. 9.Karty gwarancyjne musza być dostarczone dla każdego urządzenia osobno lub - jeżeli dla zachowania gwarancji konieczna jest rejestracja urządzenia internetowo - użytkownik musi zostać poinformowany o sposobie rejestracji. 10.Warunki gwarancji nie mogą zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usługom gwarancyjnym). 11.Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, aniżeli określone w załączniku nr 3. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy. 12.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia jest szczegółowo określony we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Narodowym Banku Polskim Oddział w Krakowie nr konta: 24 1010 1270 0051 7713 9230 0000 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury b)poręczeniach bankowych; c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d)gwarancjach bankowych; e)gwarancjach ubezpieczeniowych; f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Warunki wniesienia wadium zostały opisane w Rozdz. 9 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowa gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.kssip.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach