Przetargi.pl
Modernizacja obiektu sportowego przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej

Gmina Ochotnica Dolna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-452 Ochotnica Dolna, Osiedle Dłubacze 160
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 262 09 10 , fax. 018 262 09 36
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ochotnica Dolna
  Osiedle Dłubacze 160 160
  34-452 Ochotnica Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 262 09 10, fax. 018 262 09 36
  REGON: 00055143800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja obiektu sportowego przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Modernizacja parkingu - wydzielenie miejsc dla autokaru gości i samochodów osób funkcyjnych, utwardzanie terenu kostką brukową. 2. Renowacja nawierzchni boiska. 3. Montaż instalacji nawadniającej. 4. Modernizacja trybun - dostawa i montaż trybun dla widzów, utwardzenie terenu pod trybunami. 5. Ogrodzenie boiska. wraz z robotami towarzyszącymi wg załączonego do siwz kosztorysu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie następujących wymogów : a) spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późniejszymi zmianami) b) udzielenie 36 miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia oraz 36 miesięcznej rękojmi licząc od dnia przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, c) nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r.(t. j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz.1655, z późniejszymi zmianami). d) posiadanie niezbędnej wiedzy, uprawnień i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ 4.1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców : Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją, 4.2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp pod uwagę będą brane oferty, w których udokumentowano zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakres objętym przedmiotem zamówienia. 4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów. 4.4. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25, ust.1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25, ust. Pzp zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.Oferenci uczestniczący w postępowaniu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów : 7.1. Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru). 7.2. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawcy będącego Spółką Cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie art.23 ustawy Pzp obowiązuje również załączenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 7.3. Doświadczenie w zakresie realizacji tożsamych zadań wykonywanych w latach 2004/2005/2006/2007/2008/2009 (wg załączonego wzoru). Za robotę budowlaną odpowiadającą wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna taką robotę, której wartość była większa lub równa 80% wartości kosztorysu ofertowego (brutto). Zamawiający wymaga by Wykonawca w w/w okresie wykonał co najmniej 1 robotę odpowiadającą zakresowi opisanemu powyżej. 7.4. Kwalifikacje techniczne (wg załączonego wzoru). 7.5. Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru). 7.6. Kserokopia uprawnienia zawodowego kierownika budowy w specjalności ogólno budowlanej, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 7.7. Kserokopia zaświadczenia właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność kierownika budowy do Izby na dzień składania ofert, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7.8. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załączonego wzoru). 7.9. Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu 36 miesięcznej gwarancji oraz 36 miesięcznej rękojmi od dnia przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (wg załączonego wzoru). 7.10. Ubiegające się o zamówienie publiczne spółki z o.o. muszą przedłożyć uchwałę wspólników upoważniającą do zaciągnięcia zobowiązania lub umowę spółki, o ile wartość zamówienia dwukrotnie przekracza wartość kapitału spółki (art.230 Kodeksu Spółek ). 7.11. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów zawartych w ofercie. 7.12. Dokument dotyczący utajnienia informacji ważnych dla interesów handlowych Wykonawcę. 7.13. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 7.14. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. 7.14.1. Podstawą do określenia ceny jest zakres robót podany w przedmiarach robót. Podstawą wyceny robót ma być własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 7.14.2. Cena oferty ma obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania robót, wynikające z : przedmiarów robót, zasad wiedzy i sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm branżowych wizji lokalnej w terenie i pozostałych warunków przetargu. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, również nie ujęte w kosztorysach ślepych a niezbędne do wykonania zadania, np. wszystkie roboty przygotowawcze, roboty porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy, itp.), koszty niezbędnych badań i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót ewentualnie utrzymania oznakowań, koszty utylizacji odpadów pochodzących z remontu obiektu koszty związane z doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom sąsiadujących posesji oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy koszty niezbędne do realizowania zadania. 7.14.3. Wszystkie ewentualne opusty i rezerwy z tytułu ryzyka należy ująć cenach jednostkowych. 7.14.4. Pozycje, które nie zostaną przez Wykonawcę wycenione, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym. 7.14.5. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego należy zachować układ, kolejność i numerację jak w kosztorysach ślepych. 7.14.6. Kosztorys ofertowy musi zawierać : a) tabelę elementów scalonych obejmującą co najmniej wydzielone elementy, zgodne z wykazem przedmiarów, b) zbiorcze zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny, c) wyszczególnienie składników kalkulacyjnych ceny tj : robocizny, kosztów ogólnych, zysku. 7.14.7. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, zobowiązany jest do sprawdzenia czy wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji ujęte zostały w przedmiarach oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Członkowie Konsorcjum zobowiązani są do złożenia osobno dokumentów określonych w pkt: 7.2 - 7.12.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ochotnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach