Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie części mieszkalnej wraz z przeszkleniem galerii komunikacyjnych oraz montażem dźwigu osobowego w budynku mieszkalno- usługowym, zlokalizowanym w Oświęcimiu, Rynek Główny 16.

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. 11 Listopada 16C
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8444064 , fax. 33 8444064
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. 11 Listopada 16C 16C
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 8444064, fax. 33 8444064
  REGON: 35711865300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie części mieszkalnej wraz z przeszkleniem galerii komunikacyjnych oraz montażem dźwigu osobowego w budynku mieszkalno- usługowym, zlokalizowanym w Oświęcimiu, Rynek Główny 16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 800.000 zł, na okres od 180 do 360 miesięcy, na sfinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie części mieszkalnej wraz z przeszkleniem galerii komunikacyjnych oraz montażem dźwigu osobowego w budynku mieszkalno- usługowym, zlokalizowanym w Oświęcimiu, Rynek Główny 16
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena- prowizja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otbs.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach