Przetargi.pl
Remont elewacji budynku DS. Wawrzynek (etap I) Poznań, ul. Wawrzyniaka 23/25

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 854-60-00 , fax. 61 852-04 -55, 8546146
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Fredry 10 10
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 854-60-00, fax. 61 852-04 -55, 8546146
  REGON: 00028881100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ump.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku DS. Wawrzynek (etap I) Poznań, ul. Wawrzyniaka 23/25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont elewacji budynku DS. Wawrzynek (etap I) Poznań, ul. Wawrzyniaka 23/25
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 339,00 zł. Wykonawca, który nie wniesie wadium w ww. kwocie zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze lub w ofercie inne formy wadium. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: BH w Warszawie O/Poznań, 35 1030 1247 0000 0000 4772 4198. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do koperty zawierającej ofertę. 6. Wadium można wnieść w formie: a) pieniężnej; b) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowej; d) gwarancji ubezpieczeniowej; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42/2007, poz. 275 z późn. zm.). 7. Uwaga! Oryginał dokumentów wymienionych w pkt 6. - dotyczy ppkt od b) do e), należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, natomiast kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, stanowić będzie integralną część oferty. Wadium wnoszone w tych formach będzie akceptowane pod warunkiem, że jego treść będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, a okres ważności wadium nie będzie krótszy, niż okres związania ofertą, określony w siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://administracja.ump.edu.pl/dzp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach