Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Pile

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości 33/35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2109442 , fax. 067 2109332
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości 33/35 33/35
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2109442, fax. 067 2109332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Starostwa Powiatowego w Pile. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą: 1) komputer stacjonarny - 5 szt., 2) monitor - 5 szt., 3) zasilacz awaryjny - 5 szt., 4) serwer - 1 szt., 5) urządzenie wielofunkcyjne - 3 szt., 6) hybrydowy komputer przenośny (2w1) - 1 szt. 2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na cztery części. 2.1. Pierwsza część zamówienia 1) Pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego: a) komputer stacjonarny - 5 szt., b) monitor - 5 szt., c) zasilacz awaryjny - 5 szt. 2) Gwarancja na dostarczony sprzęt - zgodnie z Załącznikiem nr 3 A do SIWZ. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 A do SIWZ (Warunki techniczne - część pierwsza zamówienia). 4) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 3 A do SIWZ) wydruku przedstawiającego wynik przeprowadzonego testu procesora. 5) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikaty określone w Załączniku nr 3 A do SIWZ. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w Załączniku nr 5 A do SIWZ. 6) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć wypełniony formularz oferowanego sprzętu - Załącznik nr 5 A do SIWZ, w formularzu należy wpisać markę i opisać oferowany sprzęt. 7) Określone w Załączniku nr 3 A do SIWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w Załączniku nr 5 A do SIWZ. 2.2. Druga część zamówienia 1) Druga część zamówienia obejmuje dostawę serwera. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 B do SIWZ (Warunki techniczne - część druga zamówienia). 3) Gwarancja na dostarczony serwer - zgodnie z Załącznikiem nr 3 B do SIWZ. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 3 B do SIWZ) wydruku przedstawiającego wynik przeprowadzonego testu procesora. 5) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikaty określone w Załączniku nr 3 B do SIWZ. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w Załączniku nr 5 B do SIWZ. 6) W przypadku awarii dysków twardych - dysk pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest złożenie oświadczenia Wykonawcy w Załączniku nr 5 B do SIWZ. 7) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć wypełniony formularz oferowanego sprzętu - Załącznik nr 5 B do SIWZ, w formularzu należy wpisać nazwę i opisać oferowany serwer. 8) Określone w Załączniku nr 3 B do SIWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w Załączniku nr 5 B do SIWZ. 2.3. Trzecia część zamówienia 1) Trzecia część zamówienia obejmuje dostawę trzech urządzeń wielofunkcyjnych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 C do SIWZ (Warunki techniczne - część trzecia zamówienia). 3) Gwarancja na dostarczone urządzenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 C do SIWZ. 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć wypełniony formularz oferowanego sprzętu - Załącznik nr 5 C do SIWZ, w formularzu należy wpisać nazwę i opisać oferowane urządzenia wielofunkcyjne. 5) Określone w Załączniku nr 3 C do SIWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w Załączniku nr 5 C do SIWZ. 2.4. Czwarta część zamówienia 1) Czwarta część zamówienia obejmuje dostawę hybrydowego komputera przenośnego (2w1). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 D do SIWZ (Warunki techniczne - część czwarta zamówienia). 3) Gwarancja na dostarczone urządzenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 D do SIWZ. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty (zgodnie z Załącznikiem nr 3 D do SIWZ) wydruku przedstawiającego wynik przeprowadzonego testu procesora. 5) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało certyfikaty określone w Załączniku nr 3 D do SIWZ. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w Załączniku nr 5 D do SIWZ. 6) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć wypełniony formularz oferowanego sprzętu - Załącznik nr 5 D do SIWZ, w formularzu należy wpisać nazwę i opisać oferowany komputer przenośny. 7) Określone w Załączniku nr 3 D do SIWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w Załączniku nr 5 D do SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części zamówienia. 4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia do chwili odbioru przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach