Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych i sanitarnych, elektrycznych, budowlanych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7387090
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 14 14
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7387090
  REGON: 25047065700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych i sanitarnych, elektrycznych, budowlanych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych i sanitarnych, elektrycznych, budowlanych na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Rodzaj i ilość materiałów szczegółowo określona w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach