Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Nr 0122T Słupia- Karsy- Komorów od km 1+950 do km 2+890 dł. 940 mb.

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3701646 , fax. 041 378 46 39
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
  Wełecz 146 146
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3701646, fax. 041 378 46 39
  REGON: 29994388200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.busko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Nr 0122T Słupia- Karsy- Komorów od km 1+950 do km 2+890 dł. 940 mb.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej Nr 0122T Słupia- Karsy- Komorów od km 1+950 do km 2+890 dł. 940 mb dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju, zwanego dalej Zamawiającym, zgodnie z opisem w Tomie III SIWZ (Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót). Zakres robót do wykonania m.in.: - mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 st. II - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4 cm - wyrównanie i uzupełnienie poboczy gruntem miejscowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące zł 00/100 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Busko-Zdrój nr 28 8517 0007 0010 0198 1270 0004 z dopiskiem /PRZETARG NR 3/PN/2009 - Remont drogi powiatowej Nr 0122T/ 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach