Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Konopnickiej w Skarżysku-Kamiennej

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2520100 , fax. 041 2520200
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
  ul. Sikorskiego 18 18
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2520100, fax. 041 2520200
  REGON: 29100987000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Konopnickiej w Skarżysku-Kamiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Konopnickiej w Skarżysku-Kamiennej. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia i opinie niezbędne do: uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowana i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz.U, 2003 Nr 80 poz. 902 ze zm.), przygotowania przetargu na realizację inwestycji drogowej i realizacji inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 5,7 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach