Przetargi.pl
Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna część II Zadanie Nr 2 Wycena nieruchomości gruntowych

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2520100 , fax. 041 2520200
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna
  ul. Sikorskiego 18 18
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2520100, fax. 041 2520200
  REGON: 29100987000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna część II Zadanie Nr 2 Wycena nieruchomości gruntowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 2 Wycena nieruchomości gruntowych Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wycena nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym w celu uaktualnienia opłaty rocznej z tytułu tego użytkowania - maksymalna ilość 20 wycen; 2. Wycena nieruchomości gruntowej w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - maksymalna ilość 50 wycen; punkt ten obejmuje wycenę prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego na niej ustanowionego poprzez pomnożenie wartości nieruchomości przez współczynnik korygujący. Sposób ustalania tego współczynnika reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm. ) 3. Wycena nieruchomości - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - maksymalna ilość 7 wyceny. Przewidywane ilości jw. stanowią maksymalny zakres.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zlecanych poszczególnych rodzajów operatów z zachowaniem cen jednostkowych i z tego powodu Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Podstawa prawna do wykonania powyższych operatów: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm. ). Wykonawca zobowiązany jest wykonać po 2 egzemplarze operatu szacunkowego do każdego zleconego zadania. Wykonawca ponosi koszty uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do przedstawienia w operacie szacunkowym. Wykonawca użyje do wykonania operatów szacunkowych materiałów własnych oraz pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do wykonania operatów szacunkowych oraz badaniem ksiąg wieczystych. Szczegółowy zakres rzeczowy i termin realizacji poszczególnych operatów odbywać się będzie na podstawie zleceń wydawanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia ( ryczałt lub cena jednostkowa - w zależności od zadania ) do umieszczenia stosownej klauzuli w operacie szacunkowym, potwierdzającej jego aktualność, w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy, że po okresie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, wartości przedstawione w operacie szacunkowym nie uległy zmianie (art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ). Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie zamawiającego, do składania pisemnych wyjaśnień i uczestnictwa w spotkaniach ze stronami toczących się postępowań w sprawach objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi na prace objęte przedmiotem zamówienia na okres 24 miesięcy od daty odbioru wykonanych prac przez zamawiającego. Zamawiający niniejsze zamówienie realizuje jako część większego zamówienia dot. sporządzania operatów szacunkowych. Wartość zamówienia, ustalona zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp jego łączna wartość poszczególnych części, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro. Wykonanie wycen i operatów w liczbie nie powodującej osiągnięcia ceny za wykonanie całości przewidywanej ilości usług nie uprawnia Wykonawcy do żądania zamówienia dodatkowego lub innych, a także do wypłacenia w całości ceny za przedmiot zamówienia (kwota za przewidywaną ilość usług). Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do sporządzenia aktualizacji operatu szacunkowego w przypadku stwierdzenia, iż wartość nieruchomości przedstawiona w operacie szacunkowym uległa zmianie przed upływem okresu 12 miesięcy od daty jego sporządzenia ( art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ). Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości: 71319000-7 Usługi biegłych Termin wykonania 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zlecenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach