Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego

Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8642765 , fax. 15 8642211
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
  ul. Józefa Piłsudskiego 7 7
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8642765, fax. 15 8642211
  REGON: 83040924100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji kartograficznej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, mającego na celu ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków obrębu Połaniec działek numer 2972/4 o pow. 0,0638 ha i 2975/4 o pow. 0,0653 ha objętych aktem własności ziemi GU-6042/441/76. Przedmiotowa dokumentacja ma zawierać w swojej treści dane umożliwiające wykazanie w bazie danych EGiB (części graficznej oraz opisowej) działek wykazanych na szkicu stanowiącym załącznik do protokołu uwłaszczeniowego aktu nr GU-6042/441/76. Dokumentacja powinna zawierać mapę do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym (po 3 sztuki). (CPV): 70.00.00.00-1 usługi w zakresie nieruchomości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.staszowski.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach