Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 111042 w m. Marysin gmina Uchanie km 0+000 do 1+ 160,00/ w ramach programu wieloletniego /Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011

Wójt Gminy Uchanie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-510 Uchanie, ul. Partyzantów 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6577012 , fax. 084 6577122
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Uchanie
  ul. Partyzantów 1 1
  22-510 Uchanie, woj. lubelskie
  tel. 084 6577012, fax. 084 6577122
  REGON: 00055088700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uchanie.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 111042 w m. Marysin gmina Uchanie km 0+000 do 1+ 160,00/ w ramach programu wieloletniego /Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zadaniu przewidziane jest wykonanie n/w robót: 1. Roboty ziemne 2. Zjazdy indywidualne 3. Powierzchnia drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8. W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium przetargowego w kwocie 4 900,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uchanie.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach