Przetargi.pl
Opracowanie oraz druk biuletynu informacyjnego OP.IV.AO.3331/18/10

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 44 16 505 , fax. 081 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Spokojna 4 4
  20-074 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 44 16 505, fax. 081 44 16 535
  REGON: 43102863100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie oraz druk biuletynu informacyjnego OP.IV.AO.3331/18/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach