Przetargi.pl
Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej, niemodyfikowanej K1-65, do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg wojewódzkich w 2010 r. administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Antoniego Budnego 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5661393 w. 28 , fax. 081 5660256
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
  ul. Antoniego Budnego 5 5
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 081 5661393 w. 28, fax. 081 5660256
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej, niemodyfikowanej K1-65, do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg wojewódzkich w 2010 r. administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej, niemodyfikowanej K1 65% do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg wojewódzkich w 2010 r. administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie w ilości - 30 Mg do Obwodu Drogowego w Krzczonowie - 20 Mg do Obwodu Drogowego w Bełżycach. 2. Emulsja powinna spełniać wymagania określone w Aprobacie Technicznej oraz Ateście Higienicznym, wydanych przez organ do tego upoważniony. 3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie cysterną o pojemności 4 000 litrów każdorazowo po zgłoszeniu przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostarczanej emulsji. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Wielkość lub zakres zamówienia: 78500,00 złotych netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach