Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Nr 109475Lw miejscowości Łukowa

Gmina Łukowa ogłasza przetarg

 • Adres: 23-412 Łukowa, Łukowa 262
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6874002 , fax. 084 6874045
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łukowa
  Łukowa 262 262
  23-412 Łukowa, woj. lubelskie
  tel. 084 6874002, fax. 084 6874045
  REGON: 95036912600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 109475Lw miejscowości Łukowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 109475L w miejscowości Łukowa od km 0+000,00 do km 1+438,50. 2. Zakres robót obejmuje: 1) Frezowanie nawierzchni - 7128 m2. 2) Powierzchnia konstrukcji nawierzchni przebudowy wgłębnej - 101 m2 a) warstwa odsączająca gr. 25 cm z piasku, b) warstwa podbudowy gr. 23 cm z kruszywa łamanego, c) warstwa wiążąca gr. 4 cm z mieszanki min - asf, 3) Wyrównanie istn. podbudowy mieszanką min-asf - 458,8 t 4) Warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki min - asf. - 9275,2 m2 5) Ułożenie korytek ściekowych 60x50x15 cm- 14 m 6) Znaki drogowe pionowe - 8 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodę warunku spełnia, nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ, (W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie musi być podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie) oraz na podstawie dokumentów wymienionych poniżej: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz nie podlega wykluczeniu, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; (W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie). B. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. (Wymagane jest wykonanie 2 inwestycji budowy, przebudowy drogi ,remont cząstkowy o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto, każda - informacje te powinny wynikać w sposób jednoznaczny z protokołu odbioru lub referencji). (W przypadku oferty, składanej przez podmioty występujące wspólnie z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione łącznie przez te podmioty). 2) Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nich czynności -wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ. ( Wykonawca winien wskazać do realizacji niniejszego zamówienia, minimum jedną osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej). 3) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (Wymagane jest dołączenie odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej a także dołączenie ważnego zaświadczenia o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukowa.bip.mbnet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach