Przetargi.pl
Remont dróg wewnętrznych i chodnika w gminie Warta Bolesławiecka -2014

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka 40c
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 738 95 73 , fax. 075 738 95 23
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
  Warta Bolesławiecka 40c 40c
  59-720 Raciborowice Górne, woj. dolnośląskie
  tel. 075 738 95 73, fax. 075 738 95 23
  REGON: 39064811500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartabol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg wewnętrznych i chodnika w gminie Warta Bolesławiecka -2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dróg wewnętrznych i chodnika w gminie Warta Bolesławiecka -2014 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1.Remont chodnika na działce nr 448 w Warcie Bolesławieckiej o długości 450m; 1.2.Remont dróg wewnętrznych w Raciborowicach Dolnych ,działka nr 83, działka nr 450; 1.3.Remont dróg wewnętrznych w Iwinach, działka nr 231-2 i działka nr 229; 1.4.Remont drogi wewnętrznej w Iwinach, działka nr 304-121; 1.5.Remont dróg wewnętrznych w Warcie Bolesławieckiej, działka nr 455 i działka nr 454; 1.6.Remont drogi wewnętrznej w Tomaszowie Bolesławieckim, działka nr 728. 2.Szczegółowy zakres robót zawiera Dokumentacja Rysunkowa, Przedmiar Robót, Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Opis techniczny. Dokumenty powyższe są załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową, opisem technicznym , Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarem Robót. 3.Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać aprobaty techniczne , odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane - art. 30 ust.2 ustawy - prawo zamówień publicznych - stosuje się odpowiednio oraz wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4.Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia oferty stanowi dokumentacja rysunkowa, opis techniczny, przedmiar robót , ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wyceny robót należy dokonać wg załączonego przedmiaru robót .Wszystkie prace nie ujęte w przedmiarze a niezbędne do wykonania zadania należy wykonać. Pożądane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawca ma prawo do inspekcji i oceny terenu przyszłych robót i otoczenia przed złożeniem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie prowadzone bez obowiązku wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wartabolesławiecka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach