Przetargi.pl
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON w podziale na dwa zadania

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
  ul. Kościuszki 131 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93195012300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego ON w podziale na dwa zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w asortymencie benzyny bezołowiowej oznaczonej symbolem 95 oraz oleju napędowego oznaczonego symbolem ON, dla potrzeb samochodu służbowego Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz samochodów i sprzętu służbowego Obwodów Drogowych w Mirosławicach i Sulimowie w podziale na dwa zadania : ZADANIE 1- Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach znajdującego się przy ul. Czerńczyckiej 1, 55-050 Sobótka, w ilości do 24 000 litrów, oraz dla Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w ilości do 200 litrów, łącznie 24 200 litrów, w tym: Benzyna bezołowiowa 95 - 4 200 litrów, Olej napędowy - 20 000 litrów. ZADANIE 2 - Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie znajdującego się przy ul. Kochanowskiego 36, 55-010 Święta Katarzyna , w ilości do 12 800 litrów, oraz dla Wydziału Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w ilości do 200 litrów, łącznie 13 000 litrów, w tym: Benzyna bezołowiowa 95 - 3 000 litrów, Olej napędowy - 10 000 litrów . 2. KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 09 13 21 00-4 - benzyna bezołowiowa 09 13 41 00-8 - olej napędowy. 3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 1) Oferowane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać wszystkie obowiązujące normy i wymagania, w szczególności wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441), musi być zgodne z polskimi normami oraz nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń. 2) Wykonawca musi dysponować miejscem poboru paliw - stacją (stacjami) paliw odpowiednio: a) dla ZADANIA 1 - w odległości nie większej niż 15 km od miejscowości Mirosławice, gmina Sobótka, Powiat Wrocławski, b) dla ZADANIA 2 - w odległości nie większej niż 15 km od miejscowości Sulimów, gmina Święta Katarzyna, Powiat Wrocławski. 3) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę paliwa dobrej jakości i za każde odstępstwo ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego. 4) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie (dostawy) zamówienia w okresie wykonywania umowy, 5) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 4. WARUNKI SPRZEDAŻY PALIWA: 1) Sprzedaż paliwa odbywać się będzie na stacjach paliwowych Wykonawcy poprzez: a) tankowanie do zbiorników pojazdów mechanicznych, b) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego. 2) Sprzedaż paliwa odbywać się będzie, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. 3) Sprzedaż paliw odbywać się będzie w sposób bezgotówkowy, rachunkiem zbiorczym za 7 - dniowy okres rozliczeniowy, płatny przelewem. 4) Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będzie cena za 1 litr paliwa obowiązująca na stacjach paliw Wykonawcy w dniu zakupu, pomniejszona o wskaźnik obniżki cen (rabatu) podany w ofercie. 5) Płatność za okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt. 3 wynosi 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawców wadium dla żadnej z części przedmiotu zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach