Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozu towarów niebezpiecznych na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3752234 , fax. 071 3752472
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3752234, fax. 071 3752472
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozu towarów niebezpiecznych na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz towarów niebezpiecznych na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamówienie obejmuje: a) przewóz alkoholu etylowego w ilości maksymalnie 600 litrów jednorazowo, który będzie się odbywał na trasach zleconych przez Zamawiającego począwszy od ul. Monopolowej 4 (AKWAWIT-BRASCO Spółka Akcyjna) do jednostek organizacyjnych UWr. m.in.: - ul. Sienkiewicza 21/23, - ul. Kanonia 6/8, - ul. Kosiby 8, - ul. Cybulskiego 30, - ul. Borna 9, - ul. Joliot Curie 14, b) przewóz gazu o nazwie S (Rotanox) CO2+max 9% C2H4O2 w butlach 40-litrowych, należących do Zamawiającego na trasie: Sterylgaz ul. Długa 3 09-402 Płock do gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot Curie 12 we Wrocławiu. Jednorazowo przewożonych będzie 8 - 12 butli o pojemności 40 litrów każda. Jedna butla po napełnieniu gazem waży max. 100 kg. 2. Przewóz będzie wykonywany zgodnie z wymogami ADR, pojazdem spełniającym wymogi ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a kierowca będzie posiadał zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. 3. Zamawiający wymaga, aby wynajmowane pojazdy były sprawne technicznie, bezpieczne dla ruchu, posiadały wymagane ubezpieczenia pojazdów, kierowców (OC i NW) i towarów oraz niezbędne dokumenty do przewozu na terenie kraju. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Załącznik nr 5: Wzór umowy; Załącznik nr 6: Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 7: Kalkulacja cenowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601800003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach