Przetargi.pl
Dostawa paliwa: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich.

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Obornikach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Grunwaldzka 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3101864 , fax. 071 3101472
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Obornikach Śląskich
  ul. Grunwaldzka 41 41
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3101864, fax. 071 3101472
  REGON: 93221867700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk-oborniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. ze 100 % udziałem Gminy Oborniki Śląskie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Obornikach Śląskich. 2. Warunki zakupu paliwa: a). Wykonawca musi wykazać posiadanie palcówki (stacji benzynowej) na terenie gminy Oborniki Śląskie, w której można dokonywać transakcji bezgotówkowych za zakup paliw płynnych, znajdującej się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Grunwaldzka 41, Oborniki Śląskie, jadąc najbliższą drogą dojazdową. b). Tankowanie benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego odbywać się będzie do zbiorników pojazdów samochodowych i maszyn. c). Tankowanie odbywać się będzie również do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego o pojemności do 20 l. d). Wykonawca wystawi około 22 elektronicznych kart imiennych na osoby wyznaczone przez Zamawiającego. e). Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. f). Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu. g). Wykonawca zapewni tankowanie bezgotówkowe z 2-tygodniowym okresem rozliczeniowym (od 1-go do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego). Przewidywana ilość poszczególnych rodzajów paliw: benzyna bezołowiowa 95 - 9 500 l olej napędowy - 95 000 l Zamawiający zastrzega sobie, że ww. ilości paliw należy traktować jako szacunkowe, ostateczna ilość wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilości paliwa mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, jednak maksymalnie o 20 %. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgk-oborniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach