Przetargi.pl
Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego - Węzeł Wrocław Psie Pole

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-101 Wrocław, ul. Rynek - Ratusz 7-9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7778910
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
  ul. Rynek - Ratusz 7-9 7-9
  50-101 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7778910
  REGON: 02224709000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie gmin i powiatów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego - Węzeł Wrocław Psie Pole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium komunikacyjnego możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego Wrocław Psie Pole, usytuowanego na styku gmin Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała. Celem opracowania jest docelowe rozwiązanie węzła komunikacyjnego Wrocław Psie Pole, łączącego Autostradową Obwodnicę Wrocławia, Trasę Ekspresową S-8, Łącznik Długołęka oraz planowane elementy systemów komunikacji kołowej gmin Wisznia Mała i Wrocław (Łącznik Pawłowicki). Opracowanie winno zawierać analizę uwarunkowań stanu istniejącego oraz sytuacji planistycznej obszaru, a w szczególności: istniejącego oraz planowanego zagospodarowania, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania w poszczególnych gminach; sytuacji terenowo prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności; uwarunkowań przyrodniczych, istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej, istniejącego systemu obsługi komunikacyjnej terenu; analizę ruchu na podstawie pomiarów ruchu pozyskanych dla istniejących w węźle dróg; analizę kolizji z magistralnymi sieciami infrastruktury. Na etapie wstępnym należy opracować rozwiązanie węzła w dwóch wariantach, w skali 1:2000, (opracowania wariantowe należy przedstawić na odrębnych rysunkach). Na podstawie wybranego przez Zamawiającego wariantu opracowania, należy przygotować rozwiązanie koncepcyjne Węzła Psie Pole. Opracowanie należy wykonać w skali 1:1000. Plan sytuacyjny powinien uwzględniać lokalizację obiektów inżynierskich, podstawowe dane opisujące geometrię dróg oraz dane wysokościowe. Ponadto na rysunku winny znaleźć się, wyróżnione kolorem: granice gmin, granice działek, dyspozycje planów miejscowych, oraz linia rozgraniczająca teren, stanowiąca podstawę podziału nieruchomości. Koncepcja winna uwzględniać przebiegi istniejących i nowych (planowanych dróg), wynikające z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Należy ustalić zasady obsługi terenu, w tym w szczególności dla obszarów przeznaczonych do zainwestowania. - Należy ustalić propozycje usunięcia kolizji z istniejącymi i planowanymi sieciami infrastruktury. - Należy wykonać analizę przyrodniczą, oceniającą wpływ przyjętego rozwiązania na środowisko przyrodnicze i społeczne, w tym elementy środowiska przyrodniczego, obszary chronione, obszary walorach krajobrazowych i rekreacyjnych, w tym inwentaryzację zieleni. - Należy opracować analizę ruchu dla wybranego wariantu. - Należy opracować opis techniczny zawierający uzasadnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych, - Rozwiązanie należy zaopiniować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w gminach objętych opracowaniem. Uzyskanie pozytywnych opinii warunkuje odbiór opracowania, - Należy opracować szacunkowe zestawienie kosztów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania opracowania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.aglomeracja.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach