Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: 1. Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu, 2. Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 57 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3559076 , fax. 0-71 3734906, 3550866
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3559076, fax. 0-71 3734906, 3550866
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: 1. Budowa parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu, 2. Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 57 do ul. Zalewowej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Zaułek Rogoziński we Wrocławiu, 1.2. Zadanie 2: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Opatowickiej. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Zadanie 1: a) projekt budowlany, b) projekty wykonawcze, c) inne opracowania, d) pełnienie nadzoru autorskiego. 2.2. Zadanie 2: a) projekt budowlany, b) projekty wykonawcze, c) inne opracowania, d) pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie 1: 1.000,00 zł, Zadanie 2: 1.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach