Przetargi.pl
Budowa gazociągu Ścinawa- Prochowice oraz drogi rowerowej na odcinku Ścinawa- Wielowieś

Gmina Ścinawa ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, ul. Rynek 17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8412630, 8412634 , fax. 76 8412600
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ścinawa
  ul. Rynek 17 17
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8412630, 8412634, fax. 76 8412600
  REGON: 39064756400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa gazociągu Ścinawa- Prochowice oraz drogi rowerowej na odcinku Ścinawa- Wielowieś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych dla zadań: a) Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższanego ciśnienia Prochowice- Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do G. EN. GAZ ENERGIA w Prochowicach z miastem Ścinawa b) Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin- Legnica, na odcinku Wielowieś- Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowościach Wielowieś, Parszowice, Sitno Szczegółowy zakres został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2.000,00 zł. Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do dnia 01 czerwca 2016 r. do godz. 13.00. Szczegółowe informacje w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach