Przetargi.pl
W formule zaprojektuj i wybuduj realizacja zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej, Sosnowej, Górnej, Letniej, Wiosennej i Jodłowej w Miękini

Gmina Miękinia ogłasza przetarg

 • Adres: 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3178116, 3178016 , fax. 071 3178016
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miękinia
  ul. Kościuszki 41 41
  55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3178116, 3178016, fax. 071 3178016
  REGON: 93193504600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  W formule zaprojektuj i wybuduj realizacja zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej, Sosnowej, Górnej, Letniej, Wiosennej i Jodłowej w Miękini
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest w formule zaprojektuj i wybuduj realizacja zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Leśnej, Sosnowej, Górnej, Letniej, Wiosennej i Jodłowej w Miękini. 2.Szczegółowy zakres robót: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na wejście w teren, uzyskaniem prawomocnego na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę / zgłoszenia oraz budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej, Sosnowej, Górnej, Wiosennej, Letniej i Jodłowej w Miękini. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje budowę oświetlenia: a) przy ul. Leśnej ok. 10 sztuk opraw oświetleniowych, b) przy ul. Sosnowej ok. 15 sztuk opraw oświetleniowych, c) przy ul. Jodłowej ok. 7 sztuk opraw oświetleniowych, d) przy ul. Górnej ok. 4 sztuk opraw oświetleniowych, e) przy ul. Wiosennej ok. 2 sztuki opraw oświetleniowych, f) przy ul. Letniej ok. 5 sztuk opraw oświetleniowych. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) pozyskanie map do celów projektowych, 2) uzyskanie warunków przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego, 3) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), obejmującej: a) projekt budowlano - wykonawczy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, b) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egzemplarze i 1 egz. w wersji elektronicznej, c) kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze i 1 egz. w wersji elektronicznej, d) przedmiar robót budowlanych - 4 egzemplarze i 1 egz. w wersji elektronicznej, e) informacja BIOZ, f) opisy i rysunki niezbędne do realizacji robót, uzupełnionej szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności wykonania dodatkowych opracowań. Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należy: 1) uzgodnić z Zamawiającym projekt budowlano - wykonawczy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/ dokonania zgłoszenia oraz zastosowane rozwiązania. W/w uzgodnienie będzie sporządzone w formie pisemnej przez Zmawiającego. Pozytywne uzgodnienie przez Zamawiającego będzie upoważniała do dalszego kontynuowania prac przez Wykonawcę. 2) pozyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii z pozwoleniem na budowę włącznie - koszt dokonania uzgodnień ponosi Wykonawca, 3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją powykonawczą w 5 egz.), b) badaniami zagęszczenia gruntu, c) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami i dokumentami (niezbędne odbiory techniczne, próby i badania instalacji, dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych na wbudowane materiały) z niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania, d) ewentualną wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, e) uporządkowaniem i odtworzeniem terenu po zakończeniu robót. f) zgłoszenie zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub w razie konieczności złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowe wytyczne dla budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Miękinia przy ul. Leśnej, Sosnowej, Górnej, Wiosennej, Letniej i Jodłowej (zaprojektuj i wybuduj) znajdują się w programie funkcjonalno -użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miekinia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach