Przetargi.pl
WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław. Wykonanie dokumentacji projektowej

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3226681 do 83 , fax. 071 3227929
 • Data zamieszczenia: 2016-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
  al. J. Matejki 5 5
  50-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3226681 do 83, fax. 071 3227929
  REGON: 93296478800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław. Wykonanie dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław. Planowana inwestycja jest elementem realizowanej obecnie Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i polega na przebudowie systemu ochrony przeciwpowodziowej rz. Widawy. Celem inwestycji jest: (i) ochrona przed powodzią terenów zurbanizowanych i terenów użytkowanych gospodarczo zlokalizowanych w górnej części rz. Widawa w km 21+700-30+000 przed skutkami cofki dynamicznej spowodowanej przerzutem części wód powodziowych rz. Odry Kanałem Odra Widawa do rz. Widawa oraz (ii) budowa kanału ulgi rozdzielającego wody rz. Widawa w km 11+500-9+000; rozdział wód nastąpi pomiędzy koryto rzeki pod Mostem Widawskim a projektowany kanał pod nowopowstałą estakadą Psary MD43 (w ciągu drogi krajowej nr 5).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 550 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000 PLN (słownie sto tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach