Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. B. Krzywoustego 31C
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7889416 , fax. 71 788 94 17
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sekcja Dróg Miejskich
  ul. B. Krzywoustego 31C 31C
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7889416, fax. 71 788 94 17
  REGON: 93060744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sdm.olesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy dróg publicznych na terenie miasta Oleśnicy w zakresie: 1) Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (obejmującej projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiar robót) dla rozbudowy dróg gminnych na terenie Miasta Oleśnicy dla zadań określonych w ust. 2 wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji wymaganych przepisami, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia; 2) Opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; 3) Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej prowadzonej przez Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz w okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową budowlano - wykonawczą oraz w okresie rękojmi i gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 280 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) dla części dotyczącej zadania 1, - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) dla części dotyczącej zadania 2, Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa oraz poręczenie wymienione w art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sdm.olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach