Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze

Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ogłasza przetarg

 • Adres: 58-560 Jelenia Góra, Ul. Leśna 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 75 520 38 , fax. 75 75 520 38 wew. 354
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"
  Ul. Leśna 3 3
  58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 75 520 38, fax. 75 75 520 38 wew. 354
  REGON: 02175648600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogodnajesien.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu miasta

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze z podziałem na pakiety (9 części). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 4 do SIWZ i obejmuje następujące pakiety: Pakiet I - dostawa mięsa (wieprzowe, drobiowe, podroby), i wędlin Pakiet II - dostawa nabiału i przetworów mlecznych Pakiet III - dostawa artykułów spożywczych Pakiet IV - dostawa warzyw i owoców Pakiet V - dostawa jaj Pakiet VI - dostawa pieczywa Pakiet VII - dostawa ryb mrożonych, wędzonych, przetworzonych, puszkowanych Pakiet VIII - dostawa przetworów warzywno-owocowych Pakiet IX - dostawa mrożonek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. dpspogodnajesien.pl oraz www.bip.jeleniagora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach