Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów Nadleśnictwa Lądek Zdrój, ZP-2710/3/16.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-550 Stronie Śląskie, Strachocin 42
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8141439 , fax. 074 8141451
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lądek-Zdrój
  Strachocin 42 42
  57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8141439, fax. 074 8141451
  REGON: 93102407200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ladek_zdroj
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów Nadleśnictwa Lądek Zdrój, ZP-2710/3/16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów Nadleśnictwa Lądek Zdrój, ZP-2710/3/16. Wspólny słownik zamówień: - CPV: 09132100-4 - benzyna bezołowiowa - CPV: 09134100-8 - olej napędowy Szacunkowe ilości i asortyment paliw będących przedmiotem dostawy są następujące: Lp. Rodzaj paliwa Ilość w litrach 1 Benzyna bezołowiowa Pb95 100 2 Olej napędowy 100 000 Jakość oferowanych paliw powinna odpowiadać wymaganiom jakościowym dla paliw ciekłych: benzyn silnikowych (bezołowiowych) i oleju napędowego określonych w rozporzą?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_ladek_zdroj
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach