Przetargi.pl
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6a

Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Stefana Okrzei 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8673232 , fax. 074 8657523
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego
  ul. Stefana Okrzei 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8673232, fax. 074 8657523
  REGON: 89071789800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6a. Zakres zamówienia obejmuje prace budowlane polegające na: 1) Wymianie pokrycia dachu z papy, 2) Przemurowaniu kominów 9 szt., 3) Częściowej wymianie elementów konstrukcyjnych dachu, 4) Wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 5) Wymianie instalacji odgromowej Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Działając na podstawie art. 29 ust 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji w/w zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę. Zatrudnienie na umowę o pracę wymagane jest przy wykonywaniu następujących czynności: wykonanie pokrycia dachowego, wykonywanie obróbek blacharskich, wymiana rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej, przemurowanie kominów - min. 5 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452612209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną