Przetargi.pl
Dostawa odczynników/testów do wykonywania badań serologicznych z zakresu chorób zakaźnych i niektórych chorób autoimmunologicznych wraz z dzierżawą sprzętu

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7747790 , fax. 71 7747790
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
  ul. Dobrzyńska 21/23 21/23
  50-403 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7747790, fax. 71 7747790
  REGON: 93026615200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzynska.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników/testów do wykonywania badań serologicznych z zakresu chorób zakaźnych i niektórych chorób autoimmunologicznych wraz z dzierżawą sprzętu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, według potrzeb Zamawiającego, odczynników/testów do badań serologicznych z zakresu chorób zakaźnych i niektórych chorób autoimmunologicznych wraz z dzierżawą sprzętu w okresie od dnia 06.09.2016r. do dnia 06.09.2018r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 2 do s.i.w.z., załącznik nr 3 do s.i.w.z. - Zestawienie parametrów bezwzględnie wymaganych dla sprzętu do wykonywania badań serologicznych z zakresu chorób zakaźnych i niektórych chorób autoimmunologicznych oraz załącznik nr 4 do s.i.w.z. - Zestawienie parametrów bezwzględnie wymaganych dla odczynników/testów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331270006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy odczynników
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzynska.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach