Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powstających na terenie Gminy Dobroszyce

Gmina Dobroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 16/5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3141167, 3141173 , fax. 071 3141276
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobroszyce
  ul. Rynek 16/5 16/5
  56-410 Dobroszyce, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3141167, 3141173, fax. 071 3141276
  REGON: 93193477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobroszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych powstających na terenie Gminy Dobroszyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i nieselektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dobroszyce, odbiór odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), odbiór odpadów z cmentarzy i przystanków położonych na terenie Gminy Dobroszyce, odbiór odpadów komunalnych na incydentalne, indywidualne zlecenia właścicieli nieruchomości oraz utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji autobusowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - pieniądzu wpłaconym na konto: Gminy Dobroszyce w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Dobroszyce Nr 09 9584 1034 2004 0400 3001 0001 - poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Wadium złożone w formie pieniężnej, w chwili upływu terminu składania ofert musi znajdować się na rachunku Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 2 (księgowość) Urzędu Gminy Dobroszyce, 56-410 Dobroszyce ul. Rynek 16 w terminie do 16.06.2016 r. do godz.10 00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 9. SIWZ. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. pkt. 8., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zakres godzinowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobroszyce.pl/Article/id,255.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach