Przetargi.pl
REMONT DRÓG POWIATOWYCH - LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Daleka 19
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8151657 , fax. 074 8153541
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Daleka 19 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8151657, fax. 074 8153541
  REGON: 89072384100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp-zabkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DRÓG POWIATOWYCH - LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu dróg powiatowych - likwidacja przełomów , szacunkowo przewiduje się około 1.000,00m? lecz nie więcej jak do wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizacje zamówienia. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp-zabkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach